TUR-KON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

    
VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla TUR-KON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İŞLENEN VERİLER, İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket web sitesini ziyaretiniz ve “TALEP-ÖNERİ-ŞİKAYET” formu alanından ilettiğiniz talep, öneri ve şikayetleriniz doğrultusunda, elektronik ortamda doğrudan sizlerden temin edilen; ad-soyad (kimlik verisi) Telefon numarası ve e-posta adresinden ( iletişim verisi) ibaret kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 Maddesinde belirtilen; Sözleşmenin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçeleri ( işlenen veri ve işin mahiyetine göre birlikte veya ayrı ayrı ) kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

• Talep veya Şikayetinizin takibi, neticelendirilmesi ve tarafınıza bilgi verilmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama, Reklam, Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi

Ayrıca uygun bulmanız durumunda ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak tarafınıza SMS ve e-posta yoluyla, reklam ve tanıtım içerikli elektronik ticari ileti gönderilebilecektir. Bu konuda açık izniniz talep edilmektedir. Web sitemizde ilgili alanda yer alan izin kutucuğunu işaretleyerek bu izni verebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla aynı doğrultuda ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (acentelerimize, servis sağlayıcılarımıza, avukatlarımıza vb) kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere, işin gerektirdiği kadar ve her türlü teknik ve idari tedbir alınmak kaydı ile aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ İLGİLİSİ OLARAK 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, yazılı olarak, iadeli taahhütlü posta yoluyla aşağıda belirtilen posta adresimize veya kvkk@turkon.com e-mail adresine, güvenli elektronik imza ile imzalanmış biçimde turkonkonteyner@hs02.kep.tr  kep adresime iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.turkon.com web adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

TUR-KON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş. 
ADRES: ORD. PROF. DR FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO: 33 ALTUNİZADE / İSTANBUL / TÜRKİYE
TELEFON: +90 216 544 18 00
MERSİS: 0867004968700016
WEB: www.turkon.com
 

İhracat Rekorunda Kalite-Hizmet Etkisi

İhracat Rekorunda Kalite-Hizmet Etkisi

Turkon Line CEO'su Alkın Kalkavan, Türkiye'nin ihracat rekorlarına dikkati çekerek, "2022'de ülkemizin neredeyse her ay ihracat rekorları kırmasında önemli pazarlara yakın olmamızın ve ürün ve hizmet kalitemizin etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Demuraj

Demuraj

Taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerlerin, tarifede belirlenen serbest süre (free time) içerisinde, gönderilen tarafından yükü boşaltılarak Taşıyan’a iade edilmemesi halinde, konşimento hükümleri uyarınca, taşıyanın, gönderilen veya taşıtandan talep etme hakkına sahip olduğu ve gecikilen her gün için işleyen gecikme bedeline “konteyner demurajı” denilmektedir.

Paketleme Malzemesi, Plastik Ürünler & Hurda

Paketleme Malzemesi, Plastik Ürünler & Hurda

Plastik ürünler, hammadde olarak birçok sektörün üretim süreçlerinde önemli rol oynar. Ayrıca paketleme malzemesi ürünü, sektör olarak oldukça geniş bir pazara sahiptir.

FİYAT TALEP EDİN
FİYAT TALEP EDİN
Fiyat teklifi almak için formu doldurabilirsiniz.
YAKINDA
REZERVASYON YAPIN
REZERVASYON YAPIN
Rezervasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.
YAKINDA
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ PROGRAMI ARAYIN
GEMİ PROGRAMI ARAYIN
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.