Tedarik Zinciri Politikası

Turkon Grup Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler (Turkon) tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği iş planlarını yürüterek her daim çevre, iş gücü ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir olmasını amaçlamaktadır. Turkon, yarınların bugünlerden daha iyi olması için, gelecek nesillerin yaşam kalitesine katkı sağlayacak tüm etmenleri koruyacak ve zenginleştirecektir.

Turkon Grup Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerimiz, hizmetin sağlanması sırasında paydaş olan, bilgi üreten tüm unsurlarıyla birlikte, tüm tedarikçilerinin de bu yaklaşımı benimsemiş olmasını beklemektedir.

Bu politika uyarınca, Turkon Grup Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketlerle birlikte bizlere hizmet veya mal tedariki sağlayan tüm kuruluşların da hizmet içerikleri ve uygulamalarıyla bu politikanın gerektirdiği etmenleri kabul etmesini bekliyoruz.
 
1. Yasal Uygulamalar

Kanunlara ve Yönetmeliklere Uyum
Turkon ve Turkon çatısı altında çalışanlar, tüm faaliyetlerini hukukun sınırları içerisinde gerçekleştirir. Yerel ve uluslararası yasalar gereğince hareket eder ve takibini yapar.

Rekabet Hukuku
Tedarikçi, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk
Tedarikçilerin hiçbir şekilde rüşvet ve yolsuzluğu tolere etmemesi ve bu konuda duyarlı davranması beklenmektedir.
 
2. Çalışma Koşulları

Zorla Çalıştırma
Tedarikçilerimiz sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanların herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırmaya başvurulmaması ve tüm tedarikçilerimizden bu konuya duyarlı olmaları beklenmektedir.

Çocuk İşgücü
Tedarikçilerimizin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırının altında işçi çalıştırmaması gereklidir.

Taciz
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup, tedarikçiler tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

Tazminat ve Ücretlendirme
Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, yürürlükteki iş mevzuatlarına eşit veya daha fazla olmalıdır.

Çalışma Saatleri
Tedarikçilerimiz, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere geçerli mevzuata uygun hareket etmelidir.

Ayrımcılık Yapılmaması
Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dahil, istihdamla ilgili bütün kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli durumlarında ayrımcılık yapmamalıdırlar.

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu örgütlere girmelerinden dolayı tehdit edilmemelidir.
 
3. Etik Kurallar

İş Kayıtları
Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması
Tedarikçi tarafından Turkon’dan alınmış belge, ticari ve teknik bilgiler, iki taraf arasında “Gizli Bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Tedarikçi, İşveren hakkında sahip olduğu ve olacağı gizlilik niteliği olan tüm belge, tasarım, proje, bilgi ve malumatları şirket sırrı kabul eder ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklayamaz ve istifadelerine sunamaz. Tedarikçi, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, eser ve benzerlerini (“Ticari Sır” veya “Gizli Bilgi”) gizli tutmalı, Turkon’un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamalıdır.

Fikri ve Sınai Haklar
Turkon tedarikçiye lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermemektedir. Tedarikçi kaynaklı nedenden dolayı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (Turkon, diğer tedarikçiler, distribütörler ve müşteriler) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere tedarikçi ödemek zorundadır.

Çıkar Çatışması
Tedarikçi, uygunsuzluk ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınmalıdır.

Hediye Almak ve Vermek
Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimine sebep oluşturan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, tedarikçi tarafından gönderilen herhangi bir hediye kabul edilmez.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği
Turkon olarak;
Hizmet üretirken bizimle olan tüm arkadaşlarımız için, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, iş nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerini öngörüp gerekli koruma/korunma metotlarını ortaya koymayı ve uygulamayı,

Tüm paydaşlarına ve çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda eğitimler düzenlemeyi ve gerek duyulan ekipmanın sağlanmasını,

Sürekli iyileştirmeler sağlayarak, uygulamaların hayata geçmesi için tüm katma değer sahiplerini yüreklendirmeyi, ölçülebilir ve denetlenebilir hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmayı taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği için tedarikçilerimizden beklentimiz;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,
• Çalışanları, stajyerler ve ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmaları,
• Çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları ve iyileştirmeleri sağlamalarıdır.
 
5. Çevreyle İlgili Yönetmelikler ve Korunma

Turkon olarak,
Faaliyet yürüttüğümüz tüm alanlarda sürdürülebilir çevreyi amaç ediniriz.

İnsandan toprağa, denizlerden hayvanlara, çevre unsurlarının tümünün müşterek alanlarında yaşamın, devamlılığın, çeşitliliğin sürekli olarak korunması için üzerine düşen sorumluluklara uygun şekilde hareket ederiz.

Atık yönetimi uygulamaları, acil durum planları, çevresel risklerin değerlendirilmesinden gelen tüm çıktılarla birlikte, çevre yönetimini sistemsel bir şekilde ele almakta ve yönetmeyiz.

Bununla birlikte,
ISO 14000 standartları çerçevesinde, doğal kaynakların etkin kullanımına titizlikle dikkat eden Turkon, tüm personel ve paydaşlarıyla çevrenin bütünlüğünü ve tüm kaynaklarını korumak için her daim çalışmaya devam edecektir.

Turkon, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkındadır ve tedarikçilerinden çevre mevzuatına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uyumunun düzenli takibini, çevre yönetimini sürekli iyileştirmelerini, iklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla mücadele etmelerini ve bu taahhüdü paylaşmalarını beklemektedir.
Aynı zamanda tedarikçilerimizden de kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin korunması ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi için politikalar geliştirmelerini ve bunları uygulamalarını beklemekteyiz.
 
6. Kalite
Turkon olarak,

Uluslararası alanda kabul görmüş standartları referans alarak bünyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurduk.

Turkon’un yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmeti hedef edinen vizyonu doğrultusunda, modern donanımları aktif kullanmakta, müşteri beklentilerini aşarak karşılamakta, sağladığımız hizmetin her aşamasında güvenilir ve müşteriye özel hizmet vermeyi amaç edinmekteyiz.

Toplam Kalite Yönetimini esas alarak sürekli gelişime açık kadro ve süreçleri yarınlara taşıyıp, verimliliği ve organizasyon yeteneğini sürekli arttırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede kalmayı hedeflemekteyiz.

Turkon’un sahip olduğu hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak yüksek bir azim, birliktelik duygusu ve yarınlara da hizmet edebilecek yetkinlik ve yaratıcılıkla;

Teknik, sosyal donanımlarıyla ve sektöründe önder kadrosuyla, 

Çevre yönetimi, bilgi güvenliği, iş ve işçi sağlığı yönetim sistemlerini entegre bir biçimde yürüterek, kalite ve performans açısından örnek ve lider bir kuruluş olmak için her gün bir önceki günden daha fazla çalışırız.

Tüm tedarikçilerimizden de Turkon’un bu değerlerine sahip çıkmalarını, bu politikanın gerektireceği yaklaşımla hareket etmelerini bekliyoruz.
 
7. Bilgi Güvenliği
Turkon, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında iç ve dış paydaşların sürece katılımını bekler. Bu süreçte Turkon, paydaşlarından, tedarikçilerinden, bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamayı beklemektedir.
 
8. İş Etiği Uygulama Prensipleri
Tedarikçilerimizin iş etiği kurallarına uyumunu takip edebilir veya bu denetimi yapmak üzere bir üçüncü şahıs görevlendirebiliriz. Bu davranış Kurallarına yönelik bir ihlal olması halinde, tedarikçi ile olan ilişkimizi sürdürmeme hakkımız saklıdır. Turkon, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle iş birliğini kesebilir.
 

Turquality Marka Destek Programı

Turquality Marka Destek Programı

Turquality’nin Marka Destek Programı kapsamına alınan Turkon Line, Türk bayrağını kıtalar arası deniz taşımacılığında gururla dalgalandıracak.

Demuraj

Demuraj

Taşıyan tarafından tedarik edilen konteynerlerin, tarifede belirlenen serbest süre (free time) içerisinde, gönderilen tarafından yükü boşaltılarak Taşıyan’a iade edilmemesi halinde, konşimento hükümleri uyarınca, taşıyanın, gönderilen veya taşıtandan talep etme hakkına sahip olduğu ve gecikilen her gün için işleyen gecikme bedeline “konteyner demurajı” denilmektedir.

Proje Taşımacılığı

Proje Taşımacılığı

Taşımacılık sektöründeki 25 yıllık deneyimimiz, uzman kadromuz, özel ekipmanlarımız ve hızlı servisimiz ile proje taşımacılığında yanınızdayız!

PAYLAŞ
FİYAT TALEP EDİN
FİYAT TALEP EDİN
Fiyat teklifi almak için formu doldurabilirsiniz.
YAKINDA
REZERVASYON YAPIN
REZERVASYON YAPIN
Rezervasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz.
YAKINDA
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
YÜKÜNÜZÜ TAKİP EDİN
Yükünüzün her aşamasını buradan takip edebilirsiniz.
GEMİ PROGRAMI ARAYIN
GEMİ PROGRAMI ARAYIN
Güncel gemi programlarına ulaşabilirsiniz.
YAKINDA
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
Bölge, Ülke Müdürlükleri ve Acentelerimizin iletişim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.