Acceptance Credit / Kabul Kredili Ödeme

Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.

a) Kabul Kredili Akreditif
b) Kabul Kredili Vesaik Mukabili
c) Kabul Kredili Mal Mukabili

Acceptance Letter of Credit / Akreditifli Ödeme

İthalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

Advising Bank / Muhabir Banka

Muhabir Banka, ihracatçının bankası

Against All Risks (AAR)

Sigorta poliçesi, belirli sigorta poliçelerinin aksine, her türlü kayıp veya hasara karşı teminat sağlayan bir sigorta poliçesidir.

Agency Agreement

Liman acentesini belirleyen ve acentenin sorumluluklarını tanımlayan anlaşmadır.

Agency Fee

Bir gemi sahibi veya gemi operatörü tarafından bir liman acentesine ödenecek ücrettir.

Agency Tariff

Bir acentenin birçok taşıyıcı adına yayınladığı tarife.

Agent

Bir sözleşme veya vekalete dayanarak başkası ya da bir firma adına sözleşme düzenlemeye ve hareket etmeye yetki almış kişi veya kurum.

All In

Yükü çıkış noktasından varış noktasına taşımak için gereken tüm ücretlerin dahil edildiği navlun fiyatıdır.

All-Risk Insurance

Deniz sigortası poliçelerinde yangın, çarpışma, hırsızlık vb. dış etkenlerden kaynaklanan kayıp ve hasarları kapsayan, ancak maldaki çürüme, çimlenme gibi doğuştan gelen kusurları, hatalı paketleme, yanlış paketleme, yükleme gibi durumları ve savaş, grev, ayaklanma olaylarını kapsamayan maddedir.

Amendment

Akreditifin şart ve koşullarındaki değişikliktir. Değişiklikler ancak işlemin tüm taraflarının mutabakatı ile yapılabilir.

American Bureau of Shipping (ABS)

American Bureau of Shipping (ABS), 1862'de kurulmuş bir Amerikan denizcilik sınıflandırma kuruluşudur. Öncelikli olarak deniz ve açık deniz varlıklarının tasarımı, inşası ve operasyonel bakımı için standartların geliştirilmesi yoluyla can, mal ve doğal çevrenin güvenliğini teşvik etmeyi amaçlar. ABS Kuralları ve Kılavuzları olarak bilinen standartlar yeni gemilerin tasarım ve inşasının ve mevcut gemilerin ve deniz yapılarının bütünlüğünün değerlendirilmesi için temel oluşturur.

American National Standards Institute (ANSI)

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), uygunluk değerlendirme sistemlerini ve gönüllü konsensüs standartlarını sağlayarak ve teşvik ederek, küresel olarak ABD'nin iş rekabeti geliştirmekten sorumlu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

ANSI X-12

Amerikan Standartları Komitesi, ABD'de elektronik veri değişimi standartlarını belirlemekle yükümlü kuruluş.

Applicant

Akreditif amiri olup, akreditifin açılması için talepte bulunan taraf anlamına gelir. Ticari akreditiflerde amir ithalatçı firmadır.

Appraisement

Gümrük yetkilileri tarafından ithal edilen malın vergilendirilecek değerinin belirlenmesi.

Arbitrary

Sabit fiyatın üstüne keyfi,ihtiyari fiyat koyma.

Arrival Date

Malların veya bir nakliye aracının, teslim yerine varacağı tarihtir.

Arrival Notice / Varış İhbarnamesi

Mal belirtilen noktaya ulaştığında , taşıyıcının alıcıya veya acentesine gönderdiği nota.

Asylum Harbour

Fırtınada sığınma amaçlı kullanılan limandır.

Automated Commercial System (ACS)/Automated Commercial Environment (ACE)

ACE ticaret katılımcıları ile ABD Gümrük ve Sınır Koruması arasında veri alışverişi için kullanılan bir sistemdir. ACE, CBP'nin ticaret işlemlerini kolaylaştırmayı ve dijital çağa taşımayı amaçlayan otomatik sistemlerinden biridir. ACE sistemi, elektronik manifestolar, kargo bültenleri, posta bültenleri, ihracat ve Ortak Devlet Kurumları bilgileri dahil olmak üzere ticari işlemlerle ilgili tüm veri iletimlerini kabul eder.

Automated Manifest System (AMS)

Otomatik Bildirim Sistemi veya AMS Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyel güvenlik tehditlerini engelleme çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Sistem 2004 yılında kuruldu ve kuruluşundan bu yana deniz envanterini kolaylaştırdı. Deniz alanının yanı sıra, yük takip sistemi hava, demiryolu ve karayolu kargo transferi alanlarında da uygulanabilir.

A.T.A Carnet

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belgedir.

A. TR. Movement Certificate

Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belgedir.

Ballast bonus (BB)

Kiradaki geminin teslim tarihi geldiğinde, kiracının teslim limanına yük bulamaması ve gemi sahibinin teslim limanına yakın bir limanı da kabul etmemesi nedeniyle kiracının gemiyi boş olarak teslim limanına getirmek için yaptığı masraflar.

Baltic and international maritime council (BIMCO)

BIMCO, gemi sahiplerini temsil eden uluslararası denizcilik birliklerinin en büyüklerinden biridir. BIMCO, üyeliğinin dünyadaki ticari nakliye tonajının yaklaşık yüzde 60'ını temsil ettiğini ve yöneticiler, brokerler ve acenteler dahil 130'dan fazla ülkede üyesi olduğunu belirtmektedir. BIMCO, öncelikli hedefinin bilgi ve danışmanlık sağlayarak küresel üyeliğini korumak, adil iş uygulamalarını teşvik etmek ve ticari nakliye uygulamalarının ve sözleşmelerinin uyumlaştırılmasını ve standardizasyonunu kolaylaştırmak olduğunu belirtmektedir.

Baplie

BAPLIE mesajı, denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılan bir EDIFACT mesajıdır. Bir okyanus gemisindeki yükün tam istifleme konumlarını bildirmek için konteyner taşımacılığında kullanılmaktadır.

Bareboat Charter

Geminin mürettebatsız olarak kiralandığı bir kiralama türüdür. Gemiyi kiralayan, belirlenmiş bir meblağ karşılığında, asgari kısıtlamalarla, belirli bir süre için gemiyi devralır; kaptanı ve mürettebatı atar ve tüm işletme masraflarını öder.

Barge

Düz dipli uzun, dar bir teknedir. Mavnalar, özellikle kanallarda ağır yükleri taşımak için kullanılır.

Bay Plan

Gemideki tüm konteynerlerin yerlerini gösteren bir istifleme planı.

Beneficiary

Akreditif lehtarı olup, lehine akreditif açılan taraf anlamına gelir, genellikle ihracatçı firmadır.

Berth

Geminin rıhtıma yanaşması.

Bill of Lading / Yükleme konşimentosu (Taşıma senedi)

Yükleme konşimentosu (Taşıma senedi) bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını, gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. Taşıtanın isteği üzerine gemi işletmesinin veya onun yetkili acentesi tarafından düzenlenip taşıtana verilir. Bu belge ile taşıyan sevk için gönderenden eşyayı teslim aldığını beyan ve seferin sonunda (varış limanında) yükün kanunen yetkili hamiline teslimini taahhüt eder.

Booking

Gemi ile yük gönderebilmek için yükleme öncesi rezervasyon yapma veya yer alma.

Breakbulk Cargo

Standart nakliye konteynerlerine uymayan genel kargo veya mallardır. Paletli, torbalı, bağlı, bohçalı, varilli ve kasalı olarak gonderilen mallar (çelik vb.)

Broker

Armatör ile kiracı arasında aracılık yapan ve bundan komisyon kazanan , gemiye yük, yüke gemi bulan, taşıyanla taşıtanı bir araya getiren ve taşıma sözleşmesinin yapılmasını sağlayan kişi ve kuruluşlardır.

Buffer Stock

Ekonomide fiyat ve miktarı kontrol etmek için fazladan mevcut olduğunda, satın alınan ve depolanan ve yeterli olmadığında satılan büyük bir emtia arzı.

Bulk Cargo

Doğrudan bir geminin ambarına yüklenen kargo.

Bunker Adjustment Factor (BAF)

Geminin yakıt fiyatındaki artışı hesaba katacak şekilde ayarlanmış bir navlun ücreti veya ek bir ücrettir.

Buoy / Şamandıra

Şamandıra, belirli bir konuma sabitlenmiş ve navigasyona yardımcı olarak hizmet eden tanımlanmış şekil ve renkte kayan bir nesne.

Bureau Veritas

1828'de Anvers'de kurulmuş Fransız menşeli bağımsız gözetim, denetleme, belgelendirme ve risk önleme alanlarında çalışan global bir kuruluştur. Kuruluşun merkezi günümüzde Paris'tedir.

Cabotage / Kabotaj

Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı olup, devletin deniz ticaretinde kendisine tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

Captain Receipt / Kaptan Makbuzu

Kaptan Makbuzu Akreditif gereği Kaptan beraberi gitmesi gereken ihracat evraklarının gemiye alındığını ve Alıcıya teslim edileceğini belgeleyen evraktır.

Cargo Insurance / Kargo Sigortası

Kargo sigortası, gönderilerin fiziksel hasar veya hırsızlıktan korunmasında kullanılır. Yükün sigortalanması, malların değerinin hava, deniz veya kara taşımacılığı sırasında oluşabilecek potansiyel kayıplara karşı korunmasını sağlar.

Cargo Manifest / Kargo Manifesto

Bir kargo gemisinde bulunan tüm kargoların birleştirilmiş listesidir.

Carriage and Insurance Paid To (CIP)

Taşıma ve Sigorta ödenmiş: İhracatçı önceden kararlaştırılmış varış yerine kadar navlunu ödeme sorumluluğunu üstlenir. Satıcı malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun hariç malla ilgili bütün risk alıcıya geçer. Sigorta satıcıya aittir.

Carriage of Goods By Sea Act (COGSA)

Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan okyanus gönderileriyle ilgili olarak kargo göndericileri ile gemi sahipleri arasındaki hak ve sorumlulukları düzenleyen bir Birleşik Devletler Tüzüğü.

Carriage Paid To (CPT)

Taşıma ücreti ödenmiş teslim::İhracatçı önceden kararlaştırılmış varış yerine kadar navlunu ödeme sorumluluğunu üstlenir. Satıcı malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun hariç malla ilgili bütün risk alıcıya geçer. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Carrier

Taşıma sözleşmesinde taşıma performansını gerçekleştirmeyi veya tedarik etmeyi taahhüt eden herhangi bir kişi veya kuruluş.

Cash Against Documents / Vesaik Mukabili Ödeme

İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir. Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim eder.

Cash Against Goods / Mal Mukabili Ödeme

İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile ithalatçıya gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.

Cash Payment / Peşin Ödeme

İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların sipariş niteliklerine uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı zarara uğrama riski taşımaktadır.

Certificate of Analysis / Analiz Raporu

Gıda veya ilaç gibi bir ürünler üzerinde yapılan bilimsel testlerin sonuçlarını gösteren, kimyasalları listeleyen resmi bir belgedir.

Certificate of Origin / Menşe Şehadetnamesi

Dış ticarete konu malların menşeini yani üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.

Change of Destination (COD) / Varış Yeri Değişikliği

Konşimento üzerinde bulunan boşaltma limanı veya teslimat yerinden farklı bir yere tahliye veya taşıma değişikliği talebi.

Charter Party

Bir gemi sahibi ile geminin tamamını veya bir kısmını belirli bir yolculuk veya süre için kiralayan kişi arasındaki sözleşme.

Chassis

Konteyneri yol üzerinde hareket ettirmek için bir konteynerin yerleştirildiği römork veya tekerlekli ünite.

Clean On Board / Temiz Yükleme

Yükün gemiye hasarsız olarak yükleneceğini veya yüklendiğini belirten koşul.

Combined Bill of Lading / Karma Taşıma Belgesi

Malların taşımasında birden fazla taşıma aracı söz konusu olduğu durumlarda taşıyıcı tarafından yükletene verilen ve malların teslim alındığı yerden varış yerine kadar taşınacağını gösteren belgedir.

Combined Transport / Kombine Taşımacılık

Taşımanın çıkış noktasından varış noktasına kadar en az iki taşıma ile (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu) yapılması demektir.

Commercial Invoice / Ticari Fatura

Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli gibi bilgileri gösteren mahallinde tanzim edilen kesin satış faturasıdır.

Commodity

Ticarî değeri olan şey, para ile alınıp satılan nesne. belirli bir tür ürün veya mal.

Conference

Liner konferansı olarak bilinen bir nakliye konferansı, belirli şartları takip eden ve daha sonra hizmet veren birkaç nakliye şirketinin birliğidir. Belirli ticaret yollarında tekdüze navlun oranları ve ortak iş koşullarında düzenli hizmet sunmak için iki veya ikiden fazla nakliye hattı arasında yapılan bir düzenlemedir.

Confirming Bank / Teyit Bankası

Amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka.

Congestion Surcharge

Liman sıkışıklığı sebebi ile oluşan ek masraflara karşılık, gemi hatlarının, navluna eklediği ilave ücret.

Consignee

Malların sevki veya teslimi için yapılan bir navlun sözleşmesinde alıcı olarak adı geçen kişi veya firma.

Consignor

Malların sevki veya teslimi için yapılan bir navlun sözleşmesinde gönderici olarak adı geçen kişi veya firma.

Consolidation

Parsiyel yüklerin, bir konteynerde, merkezi konumdaki bir menşe noktasında, Freight Forwarder tarafından tek bir sevkiyatta birleştirilmesi ve tek bir sevkiyat olarak bir varış noktasına taşınması.

Consortium

Ortak bir faaliyete katılmak veya ortak bir hedefe ulaşmak için kaynaklarını bir araya getirmek amacıyla iki veya daha fazla kişi, şirket, kuruluş veya hükümetten oluşan bir dernektir. Konsorsiyum Latince bir kelimedir. Anlamı ortaklıktır.

Consular Invoice / Konsolosluk Faturası

Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei, birim fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturalardır.

Container

Genellikle denizaşırı gönderiler için kullanılan yük sevkiyatı için tasarlanmış hava koşullarına dayanıklı kutu.

Container Depot

Boş konteynerlerin depolama alanı.

Container Seals

Konteynerleri sabitlemek için kullanılan tek seferlik kilitlerdir. Kayıt ve güvenlik amacıyla numaralandırılmıştır.

Container Yard (CY) / Konteyner Sahası

Gemiye yüklenmeden veya boşaltılmadan önce, konteynerler için terminalde belirlenmiş bir depolama alanıdır.

Cost and Freight / C&F (CFR)

Mal bedeli ve navlun ödenmiş teslim: İhracatçı malları sevk aracına yükler, gümrüklemeyi yaparak malları limana sokar, gemiye yükler ve belirlenen varış limanında boşaltana kadar tüm giderleri ve navlunu öder. Alıcı ülkesindeki sevk ve gümrükleme alıcının sorumluluğundadır. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Cost, Insurance and Freight (CIF)

Mal bedeli sigorta ve navlun ödenmiş teslim: İhracatçı malları sevk aracına yükler, gümrüklemeyi yaparak malları limana sokar, gemiye yükler ve belirlenen varış limanında boşaltana kadar tüm giderleri ve navlunu öder. Alıcı ülkesindeki sevk ve gümrükleme alıcının sorumluluğundadır. Sigorta satıcıya aittir.

Cross Trade

İki ticaret ülkesi dışındaki bir ülkeden yapılan ticaret.

Customs Clearance

Gümrükleme veya Gümrük işlemleridir.

Customs Declaration Form / Gümrük Beyannamesi

Gümrük beyannamesi gümrük idarelerine, yurda girecek veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak istenen eşyaya ilişkin özelliklerini boyutlarını niteliklerini belirten yazılı beyan belgesine denir.

Customs Trade Partnership Against Terrorist (CTPAT)

C-TPAT, genel uluslararası tedarik zincirini güçlendirmek ve geliştirmek ve ABD sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla hükümet ve sanayi arasında gönüllü bir girişimdir.

Cut Off Time

Konteynerlerin bir gemiye veya belirlenen noktaya teslim edilebileceği son zaman.

Dangerous Goods (DG)

Sağlık için önemli risk oluşturabilen ve bu nedenle taşımacılığı özel düzenleyici rejimlere tabi olan maddelerdir. Deniz taşımacılığı için bu düzenlemeler genellikle IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından yapılır.

Dangerous Goods Declaration (DGD)

Gönderici tarafından yapılan tehlikeli mal içeriği beyanı.

Deadweight (DWT)

Bir taşıt aracının veya geminin yüksüz durumdaki ağırlığı.

Deck Cargo

Geminin güvertesinde taşınan kargodur.

Delivered at Place (DAP)

Belirlenen noktada teslim : İhracatçı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerine ulaştırır ve boşaltmayı alıcıya bırakır. İthalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir.
Taşıma masraflar satıcıya aittir. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır."

Delivered at Place Unloaded (DPU)

Belirlenen noktada eşya boşaltılmış teslim: İhracatçı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerinde boşaltır. ithalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir. Taşıma masrafları satıcıya aittir. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Delivered Duty Paid (DDP)

Gümrük resmi ödenmiş teslim Boşaltma alıcıya aittir. Her iki gümrükteki vergi ve masraflar, navlun, ara taşıyıcı organizasyon ve masrafları ihracatçıya aittir. EXW'de ithalatçının yüklendiği sorumluluk DDP'de ihracatçıya geçer. Taşıma masraflar satıcıya aittir. Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Delivery

Malları bir yerden başka bir yere götürmek.

Delivery Order / Yük Teslim Talimat Formu

Yük Teslim Talimat Formu, ithalatçı firmanın kendisine gönderilen mal ve eşyaları gümrükten teslim alabilmesi için gereken belgedir.

Demurrage

Yükleme veya boşaltma için belirli bir süre aşıldığında armatöre veya taşıyıcıya ödenen ekstra ücretler.

Detention

Liman dışındaki zamanı ifade eder. Alıcı, izin verilen serbest günlerin ötesinde taşıyıcının konteynerini tutarsa, alıkoyma ücreti alınır.

Dimension

Uzunluk, genişlik ve derinlik birimlerinin her biri, boyut, fiziksel bir niceliğin temel ölçüleri.

Door-to-Door

Satıcı tesislerinden alıcı tesislerine taşımayı kapsayan bir taşıma hizmeti.

Dry Dock

Gemilerin onarımı için hazırlık süreçlerinin gerçekleştirildiği alandır.

Duty

Hükümetler tarafından malların ithalatı, ihracatı veya tüketimine uygulanan vergi. Genellikle vergi, malların değerine dayanır.

Economic Operator Registration and Identification (EORI number)

Ekonomik Operatör Kaydı ve Kimliği  EORI numarası, gümrük idaresinin ilgili şirketi tanımlamasına izin veren bir tür kimlik numarasıdır. ENS Beyanı ve MRN Numarası almak için EORI numarası olmalıdır.

Electronic Data Interchange (EDI)

Elektronik veri değişimi anlamına gelen EDI, iş belgelerinin standart bir biçimde şirket içi iletişimini sağlar.

Electronic Funds Transfer (EFT)

EFT, İngilizce Elektronik fon Transferi anlamına gelen “Electronic Funds Transfer” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Aynı ülke içinde yapılan bankalararası para transferi işlemi EFT olarak adlandırılır.

Entry Summary Declaration (ENS Declaration)

”Giriş Özeti Beyanı" (ENS), malların AB'ye ithal edilmesi durumunda ilk girişin gümrük idaresine önceden sunulması gereken ilgili tüm kargo bilgilerinden oluşur. ENS, AB'de ithal edilecek yükün gümrük idaresince risk değerlendirmesini yapmasına izin verir.

ETA

Tahmini Varış Zamanı.

ETB

Tahmini yanaşma zamanı.

ETS

Tahmini Seyir Zamanı.

EUR.1. Movement Certificate / EUR.1. Dolaşım Belgesi

Eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere EUR.1 Tarım ürünleri listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Ürün Listesi kapsamında olan ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Ticaret ve Sanayi Odaları’nca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

Ex Works (EXW)

İşyerinde teslim: Satıcı (ihracatçı) Sözleşmede belirtilen ve alıcı ile mutabık kalınan işyerinde (fabrika, depo vb.) malları alıcıya (ithalatçı) teslim eder. Teslim yeri ihracatçının ülkesindedir ve teslim ihracatla ilgili gümrükleme işlemleri yapılmadan gerçekleşir. Bu teslim şeklinde satıcının sorumluluğu anlaşılan miktardaki malı, sözleşmede belirtilen yer ve zamanda hazır ederek alıcıya teslim etmektir. Teslimden sonra tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Dolayısıyla alıcı, ihracat ile ilgili gümrükleme işlemlerinden ve malların teslim yerinden varış yerine kadar taşınması ve sigortasından sorumlu olup bunlarla ilgili tüm masraflar da alıcıya aittir. Bu teslim şekli satıcıya en az, alıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir.

Export License

Başka ülkelere satış yapabilmek için mal ihraç etme izni.

Express Release Bill of Lading (Surrendered bill of lading)

Tam Takım Konşimento, taşıyıcının merkez ofisine teslim edillirse, gönderiyi varış noktasında almak için konşimentonun orijinaline gerek kalmayacaktır. Konşimentoyu teslim ettikten sonra, taşıyıcıya ödeme yapılır, Yükleme limanındaki Taşıyıcı, boşaltma limanındaki acentesine bir kopya konşimento ve elektronik release mesajı gönderir. Alıcı herhangi bir orijinal konşimento olmadan Yük Teslim Talimat Formunu alabilir.

FCL/FCL

Tek bir yükleyici tarafından yüklendiğini, Tek bir alıcıya sevkedileceğini gösterir.

FCL/LCL

Tek bir yükleyici tarafından yüklendiğini , Birden fazla alıcıya sevkedileceğini gösterir.

Federal Maritime Commission (FMC)

Amerika Birleşik Devletleri Federal Denizcilik Komisyonu (FMC), Washington DC'de bulunan ve ABD'nin okyanus yoluyla uluslararası taşımacılığının düzenlenmesinden sorumlu olan bağımsız bir federal kurumdur.

Feeder Vessel

Aktarma servisleri için kullanılan küçük kapasiteli kısa mesafe gemileridir.

FI – FO / Free In – Free Out

Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme ve tahliye limanında gemiden boşaltma masraflarını kapsamadığını belirtmek için kullanılan terime denir.

FI – LO / Free In – Liner Out

Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında , taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin , konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme masraflarını kapsamadığını, fakat tahliye limanında gemiden boşaltma masraflarını kapsadığını belirtmek için kullanılan terime denir.

Force Majeure

Makul bir şekilde beklenen veya kontrol edilemeyen bir olay veya etki nedeniyle bir şirketin katı sözleşme şartlarından ayrılmasına izin veren bir acil durum.

Free Alongside (FAS)

Gemi yanında teslim: Satıcı malları ihracat gümrükleme işlemleri tamamlanmış şekilde, alıcı tarafından belirlenen limanda, alıcının belirttiği geminin yanında hazır eder. Malları geminin yanında hazır etmekle satıcının sorumlulukları biter. Bu noktadan itibaren tüm sorumluluklar alıcıya aittir. Alıcı malları gemiye yükletmekten, varış limanında boşaltmaktan, ithalat gümrükleme işlemlerinden, buradan varış noktasına taşımaktan ve malları teslim aldıktan sonra tüm sigorta işlemlerinden sorumludur.

Free Carrier (FCA)

Taşıyıcıya teslim: Satıcı ihracat gümrükleme işlemleri yapılmış malları alıcının belirttiği yerde ve alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim eder. Teslim yeri yine ihracatçının ülkesindedir. Ancak bu teslim şeklinde, satıcı ihracat gümrükleme işlemlerini yaptırmaktan ve malları sağlam olarak taşıyıcıya teslim etmekten sorumludur. Bundan sonraki tüm sorumluluklar alıcıya aittir. Taşıma ücretini ve malların varış yerine kadar sigorta ücretini alıcı öder. Eğer mallar satıcıya ait bir yerde (işyeri, fabrika, depo vb.) araca teslim edilirse, malların yükleme sorumluluğu satıcıya aittir, aksi halde satıcı yüklemeden sorumlu değildir.

Free on Board (FOB)

Gemide teslim: Satıcı, ihracat yükünün, limana kadar, nakliyesini yapmakla ve liman masraflarını da içerecek şekilde, yükü gemi güvertesine yüklemekle sorumludur.

Free On Rail (FOR)

Trende teslim: Satıcının sorumluluğu konteyner trene yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.

Free On Truck (FOT)

Kamyonda teslim: Satıcının sorumluluğu konteyner kamyona yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir.

Free Time

Konteynerlerin liman içerisindeki terminallerde demuraj masrafına tabi olmadan bekledikleri serbest süreye denir.

Free Trade Zone / Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest Ticaret Bölgesi yabancı ve yerli mal ve malzemelerin gümrük vergisi ödenmeden getirilebildiği, genellikle limanların/havaalanlarının yakınında bulunan özel bir ticaret bölgesidir. Mallar, vergiler ödemeden bölgeler içinde depolanabilir.

Freight / Navlun

Navlun, Taşıma ücreti.

Freight Collect

Navlunun alıcı tarafından ödeneceğini gösterir.

Freight Forwarder

Nakliye komisyoncusudur. Belirli bir komisyon karşılığında taşıyıcılar ile yük sahipleri arasında aracılık eden firmalardır.

Freight Invoice / Navlun Faturası

Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretidir.

Freight Manifest / Navlun Manifesto

Bir kargo gemisinde bulunan tüm yüklerin navlun ücretlerini içerir.

Freight Prepaid

Navlunun ihracatçı tarafından ödenmiş olduğunu veya ödeneceğini gösterir.

Full Container Load (FCL)

Tek bir göndericiye sahip ve tamamen tüccarın risk ve hesabına yüklenip boşaltılan konteyner. Konteynerin tek bir satıcı/üretici tarafından işgâl edildiğini belirtir.

Fumigation Certificate / Fümigasyon Sertifikası

Buharla dezenfekte edilmiş sevkiyat malzemelerinin uygun şekilde fümigasyona tabi tutulduğunu belirtmek için lisans yetkilisi tarafından verilen bir onay belgesidir. Sertifikaya ihtiyaç duyan tüm ülkeler, onsuz herhangi bir gönderiyi kabul etmeyecektir.

Gantry Crane

Gemilere konteyner yüklemek veya boşaltmak için kullanılan liman vincidir. Ray yolları boyunca hareket edebilirler.

Gate-In

Konteynerin terminale girdiğini belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Gate-Out

Konteynerin terminalden çıktığını belirtmek için kullanılan bir terimdir.

General Average

Gemi ve yükü birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzında olmak kaydıyla, bir masrafa katlanılması durumunda, Müşterek Avarya hareketi söz konusudur ve bu nitelikte bir hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar veya masraflar Müşterek Avarya’dır. Müşterek Avarya kapsamına giren zarar ve masraflar, gemi ve navlun sahipleri arasında paylaştırılır, bu işleme dispeç denir.

General Rate Increase (GRI) / Genel Navlun Artışı

Genel Navlun Artışı, Armatörler tarafından uygulanan navlun düzenlemesidir.

Genset

Reefer konteynerlerde güç sağlayan jeneratör. Sıcaklığı düzenlemek için kullanılır. Kendi elektriğini, liman veya gemi üzerinde bulunan fişleri kullanabilir.

Gross Weight

Ambalaj dahil malların ağırlığı.

Harmonized System (HS)

Armonize Sistem (HS), Dünya Gümrük Örgütü tarafından, uluslararası ticareti yapılabilecek tüm ürünleri kapsayan, çok amaçlı uluslararası ürün sınıflandırma sistemi olarak geliştirilmiştir.. İthalat vergilerini belirler. İhraç edilen farklı malları ülkelerin gümrüklerinde gruplandırır ve kategorilere ayırır. (HS) ile (HTS) bağlantılıdır.

Helal Certificate / Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu gösterir belgedir.

Hitchment

Farklı yerlerden gelen iki veya daha fazla gönderinin bir varış noktasında birleştirilerek bir alıcıya bir konşimento altında taşınması.

House Bill of Lading

Freight forwarder (Nakliye komisyoncusu) tarafından düzenlenen, taşıma sözleşmesi koşullarını iceren Ara Konşimento veya Forwarder Konşimentosudur.

IMDG Code

Paketli halde tehlikeli yüklerin deniz yolu ile güvenli bir biçimde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından geliştirilmiş teknik hükümleri içeren kurallar sistemidir. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün tehlikeli madde yükleri ile ilgili iki ana sözleşmesi bulunmaktadır. SOLAS Sözleşmesi (Convention for the Safety of the Life at Sea) ve MARPOL Sözleşmesi (International Convention for the Prevention of pollution from Ships)’dir. IMO bu iki ana sözleşmeyi desteklemek amacıyla deniz yolu ile taşımacılığı gerçekleştirilen tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod olan IMDG (International Maritime Dangerous Goods) geliştirmiştir.

Import License

Başka ülkelerden mal satın alabilmek için ithal etme izni.

Importer Security Filing (ISF)

Amerika Birleşik Devletleri Gümrük ve Sınır Korumasının (CPB) tarafından istenen ithalat konteynerleri kargo bilgisi için İthalatçı Güvenlik Dosyalaması işlemidir . Malların ABD'ye giden bir gemiye yüklenmesinden en az 24 saat önce bilgi Amerika Gümrüğüne iletilmelidir. ISF, ithalatçıların cbp'ye 10 veri ve malların taşıyıcısının 2 veri sağlamasını sebebi ile “10 + 2” olarak da bilinir.

Inspection Certificate

Malların satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belgedir.

Insurance Policy / Sigorta Poliçesi

Sigortalı ile sigorta firması arasında yapılan sözleşme uyarınca sigortaya konu olan malın risklere karşı sigorta edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak ve sorumluluklarını gösteren belgedir.

Interational Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)

Nakliye Komisyoncuları Dernekleri Uluslarası Federasyonu 1926 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Dünya çapında nakliye ve lojistik şirketlerini temsil etmektedir. Temel olarak FIATA, dünya çapında birleşik bir nakliye standardı oluşturmaya calışır.

Intermodal Transport

Yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmaksızın, yalnızca taşıma ünitelerinin (konteyner vb.) aktarılması ile, birden fazla taşıma şeklinin bir arada kullanılmasıyla oluşan taşımacılık şeklidir.

International Commercial Terms (INCOTERMS)

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan ve hem uluslararası hem de yerel ticaret sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan ticaret koşullarıdır. Uluslararası ticareti kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. İhracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini gösterir.

International Maritime Organization (IMO)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası gemiciliğin emniyetini ve güvenliğini artırmak ve gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek amacı ile kurulan, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşudur. IMO, uluslararası taşımacılığın emniyeti ve güvenliği için standartlar belirler. Yasal konular ve nakliye verimliliği dahil olmak üzere dünya çapındaki nakliye düzenlemelerinin her yönünü denetler.

International Ship and Port Security Code (ISPS)

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği (ISPS) Kodu, gemiler, limanlar ve devlet kurumları için asgari güvenlik düzenlemeleri de dahil olmak üzere Deniz güvenliğine ilişkin Denizde Can Güvenliği (SOLAS) Sözleşmesi'nde (1974/1988) yapılan bir değişikliktir. 2004 yılında yürürlüğe girmistir . Uluslararası ticarette gemi ve gemi personeli veya liman tesislerini etkileyen güvenlik tehditlerine karşı önleyici tedbirler alır.

International Standard Banking Practice (ISBP)

Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması ISBP yayınlanma amacı UCP içerisinde yapılan tanımların daha detaylı olarak açıklanmasıdır. ISBP , UCP altında evrakların nasıl incelenmesi gerektiğini açıklayan yayındır .Güncel olarak uygulamadaki yayını ISBP 745 veya ISBP 2013 olarak adlandırılmaktadır.

International Standard Organization (ISO)

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), üye ülkelerin ulusal standartlar kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan uluslararası bir standart geliştirme kuruluşudur.23 Şubat 1947'de kurulan kuruluş, elektrik ve elektronik mühendisliği dışındaki tüm teknik ve teknik olmayan alanlarda standardizasyon geliştirmekte ve yayınlamaktadır. Merkezi Cenevre, İsviçre'de bulunmaktadır. Amacı Uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak ve entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini geliştirmektir.

Issuing Bank / Amir Banka

Amir Banka ithalatçının bankası, akreditifi açan banka.

LCL/FCL

Birden fazla yükleyici tarafından yüklendiğini, Tek bir alıcıya sevkedileceğini gösterir.

LCL/LCL

Birden fazla yükleyici tarafından yüklendiğini, Birden fazla alıcıya sevkedileceğini gösterir.

Less Than Container Load (LCL)

Standart konteynerleri doldurmayacak yüklerin başka firma yüklerleriyle tek bir konteynerde birleştirilmesidir.

Letter of Credit (LC)

Belirli şartların yerine getirilmesinden sonra, İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesini garanti eden mektuptur.

Letter of indemnity (LOI)

Nakliyede Bir Tazminat Mektubu (LOI), taşıyıcıları sözleşmeden doğan değişiklikler, kargoda meydana gelebilecek olası hasarlar, ek masraflar veya diğer olumsuz etkilerden kaynaklanan her türlü sorumluluktan ve olası taleplerden muaf tutan bir belgedir. Yükleyici, taşıyıcıya standart uygulamaların dışında çalışmasını istediğinde bir LOI verir.

LI – FO / Liner In – Free Out

Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme masraflarını kapsadığını, fakat tahliye limanında gemiden boşaltma masraflarını kapsamadığını belirtmek için kullanılan terime denir.

LI – LO / Liner In – Liner Out

Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme ve tahliye limanında gemiden boşaltma masraflarını kapsadığını belirtmek için kullanılan terime denir.

Logistics

Bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder.

Marks and Numbers

Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim, numara veya işaret.

Master Bill of Lading

Taşıyıcı firmalar tarafından düzenlenen, taşıma sözleşmesi koşullarını içeren ana konşimentodur.

Material Safety Data Sheet (MSDS)

Malzeme güvenlik bilgi formu veya MSDS kimyasalların kullanım ve depolanması sırasında meydana gelebilecek sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için hazırlanan bilgilendirme dokümanıdır. Kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile ilkyardım yöntemleri hakkında detaylı bilgi içerir.

Mother Vessel

Ana gemi sadece büyük limanlara hizmet verir.

Movement Reference Number (MRN Number)

Hareket Referans Numarası (MRN Numarası) Kargo bilgileri gümrük idaresine önceden bildirildiğinde, bu beyanı yapan kişi gümrük idaresinden “Hareket Referans Numarası” onayı alacaktır. MRN numarası, ENS bidirimi sonrası gümrük ofisi tarafından otomatik olarak tahsis edilen benzersiz bir numaradır.

Multimodal transport

Yüklerin, içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmak maksadıyla, birden fazla taşıma modunun kullanılmasıdır. Küresel ticaretin işleyişini kolaylaştıran bu taşıma modeli; özellikle dökme yüklerin taşınmasında kullanılan bir yöntemdir.

Negotiating Bank / İştira Bankası

İştira bankası poliçeleri iştira eden banka.

Net Weight

Ambalajsız malların ağırlığı.

Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)

Gemi İşletmeyen Taşıyıcı (NVOCC), okyanus taşımacılığı gemilerini işletmeden malları kendi konşimentosu veya eşdeğer belgeleri altında taşıyan bir taşıyıcıdır.

Notify Party

İhbar Adresi, kargonun varış noktasına varması üzerine taşıyıcı tarafından gönderi bilgileri ile bilgilendirilen taraftır.

On-Carriage

Konteynerin varış limana/terminale teslim edilmesinden sonra gerçekleşen taşıma.

Out-of-Gauge Cargo (OOG)

Taşmalı yükler, boyutları nedeniyle Standart konteynerlere yüklemeye yapılmaya uygun olmayan ve düz konteynerler , platformlar veya üstü açık konteynerler gibi özel ekipmanların kullanılmasını gerektiren dökme yükleri tanımlar.

Overheight Cargo

Üstü açık bir konteynerin yüksekliğini aşan kargo.

Packing List / Çeki Listesi

İhraç ürünlerin cinsini, adedini, nasıl ambalajlandığını, her bir ambalajda/kolide/çuvalda hangi cinsten kaç adet ürün bulunduğunu, ürünlerin/kolilerin/paletlerin net/brüt ağırlık ve hacim bilgilerinin beyan edildiği bir belgedir.

Pallet

Tedarik Zincirinde yüklerin stoklanmasını, korunmasını ve transferini, sağlayan, en etkin ambalaj palettir.

Partial Shipments / Kısmi Gönderi

Kısmi gönderi, bir siparişin birden fazla gönderide teslim edilmesidir. Tüm mallar bir kerede gönderilmez, alıcıya parçalar halinde gönderilir. Kısmi sevkiyat yapabilmek için alıcı tarafından akreditifte mutabık kalınması gerekir.

Phytosanitary Certificate

Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastalık, zararlı maddeler, ilaç kalıntıları içermediği ve haşereden korunmuş olduğunu gösteren belgedir.

Place of Delivery

Teslim etme yeri.

Place of Receipt

Teslim alma yeri.

Plimsoll Mark

Bir geminin güvenli yükleme yapabileceği derinlik. Geminin yan tarafında,yaz ve kış için maksimum derinlik belirtilir.

Port

Gemilerin barınmalarına, yükleme ve tahliye yapmalarına imkan verir.

Port of Discharge (POD)

Tahliye limanı.

Port of Loading (POL)

Yükleme limanı.

Positioning

Boş ekipmanın ihtiyaç olmayan alanlardan ihtiyaç olan alanlara taşınması.

Pre-Carriage

Konteynerin yükleme limana/terminale teslim edilmesinden önce gerçekleşen taşıma.

Proforma Invoice / Proforma Fatura

Satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir satış teklifi ya da ön fatura niteliğindedir.

Protection and Indemnity Insurance (P&I)

P&I sigortası, bir taşıyıcının, taşıma sırasında kargoya verilen hasara ilişkin üçüncü şahıs risklerini; savaş risklerini; ve petrol sızıntılarnıı ve kirlilik gibi çevresel hasar risklerini içerir. Birleşik Krallık'ta P&I kulüpleri 1906 Deniz Sigortası Yasasına tabidir.

Received for Shipment Bill of Lading / Tesellüm Konşimentosu

Tesellüm Konşimentosu, malların gemiye yüklenmesini beklemeden, rıhtımda teslim alındığında verilen konşimento. Malların dolu olarak limana geldiğini ve gemiye yüklenmek üzere hazır olduğunu gösterir. Mallar gemiye yüklendiğinde, sevkiyat için verilen konşimento, Orijinal on-board konşimento ile değiştirilir.

Reimbursing Bank / Rambursman Bankası

Rambursman bankası, ödeme veya kabul bankası ile iştira bankasını ramburse edecek (bu bankalarca ödenen paraları kendilerine geri verecek) olan bankadır.

Restow

Yeniden istiflemek.

Return Cargo

Mahreci iade, bir eşyanın geldiği yere geri gönderilmesi demektir.

Ro-Ro

Otomobil ve hafif kamyon taşımak için kullanılan gemi.

Route

Rota, bir gemi veya uçağın varacağı yere ulaşmak için izleyeceği yol.

Safety Of Life At Sea (SOLAS)

Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi, 1974 yılında kabul edilen ve denizde canlı kalabilme, can kurtarma ve emniyet ile ilgili konuları düzenleyen kuralları içeren uluslararası sözleşme. SOLAS Sözleşmesinin temel amacı, ticari gemilerin inşası, teçhizatı ve işletilmesi ile ilgili maksimum emniyet standartlarının belirlenmesidir.

Said to Contain (STC)

Yükleyici beyanına göre demektir.

Salvage

Bir gemiyi, kargosunu ve mürettebatını tehlikeden, yangından, kazadan kurtarmak demektir.

Seawaybill / Deniz Yolu Taşıma Senedi

Deniz Yolu Taşıma Senedi kopya olarak düzenlenir, Orijinalleri yoktur. Yalnızca kanıt niteliğinde bir işlev görür ve mallara mülkiyet hakkı vermez. Gönderici (yükleyici) tarafından kargonun derhal serbest bırakılmasına karar verildiğinde kullanılır. Malların söz konusu belgede belirtilen kişiye teslim edilebileceği ve navlun talep etmek için basılı bir belge (orijinal konşimento) sunmak yerine, konteynerin varış limanından çekebilmesi için alıcının kimliğini doğrulamasının yeterli olacağı anlamına gelir.

Shipment

Gemi, tren, uçak veya başka bir araçla taşınan yük.

Shipped On Board

Konteynerin gemi güvertesine yüklendiğini ifade eder.

Shipper

Sevk edilen malların tedarikçisi veya sahibi olan kişi veya şirkettir.

Shipper Owned Container (SOC)

Kargo sevkiyatı için kullanılan konteyner yükleyiciye aittir.

Shippers Load Stow and Count

Mallar yükleyici tarafından yüklenmiş, istif edilmiş ve sayılmıştır.

Shipping Advice

Malların varış noktasına varmadan önce, Göndericinin, alıcıya gönderdiği sevk ihbarıdır.

Shipping Instruction

Yükleme talimatı veya Konşimento talimatı. Yükleme detaylarını içerir.

Ship's Chandlers

Gemiye hizmet veya mal tedarik eden kişidir.

Short Sea Shipping

Kısa Deniz Taşımacılığı, coğrafi Avrupa'da yer alan limanlar arasında veya Avrupa sınırındaki kapalı denizlerde (Baltık, Akdeniz ve Karadeniz) kıyı şeridine sahip Avrupa dışı ülkelerde yer alan limanlar arasında deniz yoluyla kargo taşımacılığı anlamına gelir.

Short Shipped

Yüklenmesi planlanan fakat gemiye yüklenemeyen gemiyi kaçıran kargo.

Slot

Taşıyıcının, diğer taşıyıcının gemisindeki yerin bir bölümünü kiralaması.

Standard Carrier Alpha Code (SCAC)

SCAC kodu öncelikle Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) dahil olmak üzere ABD devlet kurumları tarafından kullanılır. Kod belgelerden gerekli bilgilere ulaşarak gümrüğün ülkeye giren taşıyıcıları izlemesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, sınırı geçen tüm taşıyıcıların kendilerini cbp'ye tanımlamak için SCAC koduna ihtiyacı var.

Standard International Trade Classification (SITC)

Standart Uluslararası Ticaret sınıflandırması, Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ticarette kullanılan malları bir hiyerarşiye dayalı olarak sınıflandırmak için geliştirilen standart bir sayısal koddur.

Storage

İthalat ve İhracat işlemlerinde liman işletmecisinin kontrolü altında bulunan liman içerisindeki terminallerde konteyner muhafaza etme ücreti.

Stuffing

Yükün bir konteynere yüklenmesi.

Surcharges

Deniz navlunu üzerindeki ek ücretler.

Survey

Hasarın kapsamını ve nedenini belirlemek için malların muayenesi.

SWIFT

Bankalar arası Global Finansal İletişim Organizasyonu anlamına gelir. Farklı ülkelerdeki iki banka arasında gerçekleştirilen para transfer işlemine denir.

Tare Weight

Boş bir konteynerin ağırlığı.

Terminal

Malların yüklenmesi ve boşaltılması için gemileri yanaştıracak özel donanıma sahip limanın bir parçası.

Terminal Handling Charge (THC)

Konteynerlerin gemiye yüklenmeden önce istiflenmesi ve elleçlemesi için tahsil edilen ücret.

TEU

20 Fit konteyner eşdeğer birimi yaklaşık 6 metredir.40 Fit konteyner eşdeğer birimi yaklaşık 12 metredir. 40 Fit konteyner = 2 tane 20 Fit konteynere eşit olup, 2 TEU olarak kabul edilir.

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)

1973 yılında imzalanan 1978 yılında değiştirilen Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi Kısaca MARPOL 73/78 olarak ifade edilir. Sözleşme kirliliği önleme, atıkların nasıl saklanacağı ve bertaraf edileceği hakkında kurallardan oluşur.

TIR Carnet / TIR Karnesi

Uluslararası kara taşımacılığının daha güvenli yapılması ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük transit belgesidir. TIR (Transport International Routier) uyarınca, hedef ülkeye ulaşana kadar gümrük denetimine tabi tutulmadan Avrupa TIR üyesi ülkeleri geçmek için mühürlü karayolu taşımacılığı gönderilerine izin veren bir belge. Her TIR Karnesinin kendine özgü bir referans numarası vardır ve sadece bir TIR nakliyesi için kullanılır.

Transhipment / Aktarma

Kargo veya konteynerin nihai varış noktasına taşınırken bir taşıma şeklinden diğerine taşındığı bir süreçtir.

UNCITRAL

Uluslararası Ticaret Hukuku Birleşmiş Milletler Komisyonu (UNCITRAL) 1966'da kuruldu. UNCITRAL uyuşmazlıkların çözümünden mal alım satımına kadar, ticaretin kilit alanlarını ele alan sözleşmeler, model yasalar aracılığıyla uluslararası ticaret hukukunun uyumunu ve birleşmesini teşvik eder.

Under Deck Shipment

Geminin güvertesi altında, ambarda taşınan yükleme.

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)

UCP 600 Akreditiflere İlişkin Usuller ve Uygulama Kuralları olarak 1 Temmuz.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir, sonraki revizyona kadar yürürlükte kalacaktır. Akreditif kuralları, ICC (Uluslararası Ticaret Odası)'nın Bankacılık Komisyonu tarafından yayınlanmaktadır. UCP 600 kurallarının uygulanabilir olması için akreditif metninde akreditifin UCP 600’e ( UCP latest version ) tabii olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir. Akreditifler bankalar arasında, Swift sistemi üzerinden, Swift mesajları ile açılmaktadırlar. Kullanılan SWIFT mesajı MT700 dür , " 40E " maddesinde Akreditifin hangi kuralla göre açıldığı belirtilmektedir.

Unstuffing

Yükün bir konteynerden boşaltılması.

Value of The Good is unknown

Malların değeri bilinmiyor.

VAT (Value Added Tax)

Katma değer vergisi bir tüketim vergisi şeklidir. Alıcı açısından bakıldığında, bu satın alma fiyatı üzerinden bir vergidir. Satıcıdan, yalnızca bir ürüne, malzemeye veya hizmete, muhasebe açısından, üretim veya dağıtımının bu aşamasında katma değer üzerinden bir vergidir.

Verified Gross Mass (VGM)

DBA (Doğrulanmış Brüt Ağırlık) kargonun net ağırlığı + ambalaj ağırlığı + yük koruma tahtaları ağırlığı + konteyner darasI agırlğının toplamına VGM Ağırlğı denir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün “Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi” (SOLAS) tarafından, üye ülkeler için zorunlu hale getirilen bir uygulamadır. Bu sözleşme gereği, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA)/VGM (Verified Gross Mass) bilgisi mevcut olmayan konteynerlerin gemilere yüklenmesi mümkün olmamaktadır. Bu uygulama, gemi yüklemelerinin en doğru şekilde planlanmasını ve taşımacılık faaliyetinin baştan sona maksimum güvenlik düzeyinde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Vessel operating common carrier (VOCC)

Gemilere sahip olan ve işleten (VOCC) ve diğer kuruluşlara kiralayan nakliye şirketidir. Gemi işletmecileri kargodan ve belirlenen zamanda doğru varış noktasına taşınmasından sorumludur.

Vessel Sharing Agreement (VSA)

Bir Gemi Paylaşım Anlaşması (VSA) genellikle, belirli sayıda gemiyi kullanarak belirli bir rota boyunca bir gemi hizmetini işletmeyi kabul eden bir nakliye konsorsiyumu içindeki çeşitli ortaklar arasında yapılır. Ortakların her birinin eşit sayıda gemiye sahip olması gerekli değildir. Her bir ortağın aldığı alan limandan limana değişebilir ve farklı ortaklar tarafından işletilen gemi sayısına bağlı olabilir.

Voyage Number

Taşıyıcı veya acentesi tarafından geminin yolculuğuna verilen referans numarası.

War Risk Surcharge (WRS) / Savaş Risk Ücreti

Gemiler bazen savaştan ve diğer risklerden etkilenen bölgelerden geçebilir. Gemi işletmecisinin, savaş durumundan kaynaklanan yük talepleri, hasar, kayıp gibi zorunluluklara karşı kendilerini koruması gerekir. Bu ek ücret genellikle navlun ücretleri ile tahsil edilir.

Warehouse

Bir depo, malların yönetimi ve depolanması için özel bir alan veya alan kullanımıdır. Bu ürünler hammadde, bileşen veya bitmiş ürünler olabilir.

World Shipping Council (WSC)

Dünya Denizcilik Konseyi (WSC), uluslararası liner denizcilik endüstrisini temsil eden birincil sanayi ticaret birliğidir, belirlenmiş programlarda düzenli olarak planlanmış hizmet sunar. Taşıyıcıların çoğu konteyner gemileridir. Sürdürülebilir ve güvenli bir denizcilik endüstrisinin gelecekte büyümesini şekillendirmek için çalışır.

World Trade Organization (WTO)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası ticareti düzenleyen ve kolaylaştıran hükümetler arası bir kuruluştur.Hükümetler, örgütü uluslararası ticareti yöneten kuralları oluşturmak, gözden geçirmek ve uygulamak için kullanır.